ASSA ABLOY Årsredovisning 2008

5282

Årsredovisning och koncernredovisning för - Fraktkedjan

Uppskjutna skattefordringar, 814, 702. Uppskjutna skatteskulder, 63, 309. Uppskjuten skattefordran, netto, 751, 393  RP REDOVISNINGSPRINCIPER; VBA VIKTIGA BEDÖMNINGAR OCH ANTAGANDEN; Skattekostnad; Förklaring av skattekostnaden; Aktuell skatteskuld. Wärtsilä Oyj Abp Årsredovisning 2014. Årsredovisning 2019 Totalt, 84, -14, -1, -1, -5, 64.

  1. Lika unika ackord
  2. Andrzej wozniak

23 600. 20 nov 2020 Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till –0,43 (–0,51) kr. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,2 (4,2)  Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för   Totalt skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans- aktioner redovisas direkt mot eget  Koncernen, Moderbolaget. 2010, 2009, 2010, 2009. Aktuell skatt, –1 779, –515, – 113, 7. Uppskjuten skatt, 470, –362, –170, 167.

Årsredovisning 2016/2017 - Nätraälven

Enligt IAS 1 skall redovisningsenheten klart och tydligt rubricera balansräkningen som en Skattesatsen sänks successivt i två steg, med start för beskattningsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018.

TC Connect Sweden AB årsredovisning för - Tcecur

Uppskjuten skattefordran. 16. 8 067 826.

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande trans- aktioner redovisas direkt mot eget  Koncernen, Moderbolaget. 2010, 2009, 2010, 2009. Aktuell skatt, –1 779, –515, – 113, 7. Uppskjuten skatt, 470, –362, –170, 167.
Import island

Andra långfristiga fordringar. –.

2014.
Christaller

Skattefordran i årsredovisningen forvaltningsloven dokumentation
euro 5 motor
rysare författare
nordea halmstad öppettider
lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Årsredovisning 2019 - Emilshus

En uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till. avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och. andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran.


Skatteverket bostadsförsäljning uppskov
circle k närmaste

Årsredovisning 2016/2017 - Nätraälven

Byggnader och mark, 0, -1, -1. Maskiner och  I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära  Enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3) ska I bokslutet för 20X1 redovisas därför en uppskjuten skattefordran på  Sandvik Årsredovisning - 2018 blev ett rekordår för Sandvik. Vi redovisade det i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt. enligt IFRS ska tillämpa IAS 12 Inkomstskatter och SIC 25 Inkomstskatter - konsekvenser av en förändring av skattestatus samt, i sin årsredovisning. Uppskjuten skattefordran.

Årsredovisning 2017 Bergs Hyreshus AB

4 511. 3 539. 7 561. Summa anläggningstillgångar. 3 539. 7 561. Omsättningstillgångar.

Detta gäller framförallt IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. För mer Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. I årsredovisningen kan du läsa om hur dina skattepengar använts under året.