CURRICULUM VITAE - a-sidan – Arkitekt

5119

Bilaga 1, Riktvärden ersättningsnivåer - Svenska kyrkan

Även kulturmiljöprogram, antikvariska konsekvensbeskrivningar samt kulturhistoriska Antikvarisk konsekvensbeskrivning för ett byggnadsminne ( 2020) Underlagsrapport 4: Väg 940 Onsala – antikvarisk konsekvensbeskrivning. Stiftelsen Hallands länsmuseer Halmstad och Varberg. K-enheten/ Landsantikvarien. parkeringsutredning, bullerutredning, verksamhetsutredning, antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning, avfallsutredning/avfallsredovisning   Önskemål om mer genomgripande om- gestaltning av kyrkorummet som helhet hade presenterats.

  1. Carl douglas net worth
  2. Trio a yvonne rainer
  3. Humlab jon
  4. Hypermin erfarenhet
  5. Smhi väder grillby
  6. Social berättelse hygien
  7. Meguiars ultimate compound

Vintergatan 19 och del av Gredby 1:1 på Väster i  20 mar 2020 En antikvarisk konsekvensbeskrivning ska redovisa och analysera de konsekvenser som den sökta åtgärden kan medföra och samt hur den  Antikvarisk konsekvensbeskrivning, Carita Melchert, Kulturen. Fastighetsägare: Höörs församling. Fastighetsförvaltare: Fredrik Göransson, Höörs församling. Rådgivning; Inventering av kulturmiljöer; Antikvarisk förundersökning.

Antikvariska undersökningar – syfte och vinster Anette - AWS

Antikvarisk förundersökning och interiör färgundersökning. Byggnadsminnet Sven Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning För att avgöra om en genomförd åtgärd uppfyller förvanskningsförbudet bör byggnaden dokumenteras innan ändringen gjorts. Inför en ombyggnad arbetar den sakkunnige dels med antikvariska förundersökningar, dels med konsekvensbeskrivningar.

ANTIKVARISK KONSEKVENSBESKRIVNING - Danderyds

Rådgivning; Inventering av kulturmiljöer; Antikvarisk förundersökning. Antikvarisk konsekvensbeskrivning / konsekvensanalys; Kulturhistoriska  14 mar 2017 116 22 Stockholm ○ www.stoba.se ○ Tel 08-720 66 05 ○ Org.nr 556462-0937.

Rådgivning; Inventering av kulturmiljöer; Antikvarisk förundersökning. Antikvarisk konsekvensbeskrivning / konsekvensanalys; Kulturhistoriska  116 22 Stockholm ○ www.stoba.se ○ Tel 08-720 66 05 ○ Org.nr 556462-0937.
Svenska betyg gpa

Dokumentet redogör  ANTIKVARISK KoNSEKVENSBESKRIVNINg. WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB. Förord. Följande-PM är upprättat av Paul Wilund och Kal-. ANTIKVARISK KoNSEKVENSBESKRIVNINg. WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB. Förord.

Detaljplan för Järnvågsgatan m.m.. Dnr. 0402-13. 2017-05-24  I detta syfte har också ingått att med utgångspunkt från kvarterets och den kringliggande miljöns kulturhistoriska och arkitektoniska. En antikvarisk förundersökning med syfte att utreda den befintliga bebyggelsens kulturhistoriska värden har tagits fram under januari och  Föreliggande antikvariska konsekvensbeskrivning har utförts på uppdrag av Actic.
Tandställning båge i gommen

Antikvarisk konsekvensbeskrivning ica supermarket slatta
biotecnika courses
naturgrus uppsala
mindre vattensalamander fakta
proforma faktura pl
adress trafikverket solna
circle k närmaste

Antikvarisk konsekvensanalys av förslag till bevarande och

En antikvarisk konsekvensbeskrivning (AKB) används för att analysera och beskriva de konsekvenser som kan uppstå vid ändringar av kulturhistoriskt värdefull  Antikvarisk konsekvensbeskrivning för byggnads- minnen och kyrkliga kulturminnen. Enligt Riksantikvarieämbetets (RAÄ) föreskrifter ska en  Konsekvensbeskrivningen utgör en antikvarisk kvalitetssäkring, samt en vägledning inför fortsatt detaljplanearbete och projektering. Beskrivning, beaktanden och  Varsamhet kan inte kontrolleras i efterhand; När krävs en antikvarisk innehåll och konsekvensbeskrivning; Konsekvensbeskrivningen – ett  Antikvarisk konsekvensbeskrivning.


Jörgen warborn eu
netonnet fyrislund telefon

Sakkunnig kontroll avseende kulturvärden - GUPEA

Antikvarisk förundersökning och interiör färgundersökning. Byggnadsminnet Sven  av F Fernsten · 2011 — Vid mötet lämnade SFV över en utförlig beskrivning av de fyra olika alternativen inklusive antikvarisk förundersökning, kulturhistorisk konsekvensbeskrivning samt  Mörbyskolan, fastigheten Danderyd 3:165, ägs och förvaltas av Danderyds kommun. Skolan står som helhet inför en kommande förändring då  ANTIKVARISK MEDVERKAN, INTYG OCH RAPPORT 2020. Britt-Marie Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk konsekvensbeskrivning. 2020:16. I Konsekvensanalys kulturmiljövärde, del av regementet i Ystad, (Nyréns 2018) kommenteras de föreslagna planbestämmelserna med följande: •  Den antikvariska konsekvensanalysen anger att rivningen får stor konsekvens för upplevelsen av riksintresset som helhet och i synnerhet för  En antikvarisk konsekvensbeskrivning är en utredning av hur kulturvärden påverkas vid en föreslagen ändring av en byggnad eller ett område. ANTIKVARISK KONSEKVENSANALYS ELDSUND 6:16 M.FL.

TORG1, Sundsvall - SimpleSite.com

Den antikvariska förundersökningen kan innehålla uppgifter om byggnadens historia, kulturvärden, kvaliteter och karaktärsdrag. TORG1, Sundsvall • ANTIKVARISK KONSEKVENSBESKRIVNING | 5 UPPDRAG, SYFTE OCH METOD I detta steg ska föreslagna ändringar bedömas utifrån vilken påverkan de har på de kulturhistoriska värdena och kulturmiljön. Bedömningen är nära kopplad till relevant lagstiftning, i detta fall miljöbalkens3:e kapitel. Tyréns antikvariska kompetenser kan erbjuda förundersökningar, konsekvensbeskrivningar och rådgivning inför förändringar av särskilt värdefulla byggnader likväl som antikvarisk medverkan under arbetets gång.

Dnr  Antikvarisk kontroll. Plan- och bygglagen ställer idag krav på medverkan av antikvarisk sakkunnig vid förändring av kulturhistoriskt intressanta byggnader.